Освітня програма ЖДНЗ №33

01.Вер.2020
Освітня програма ЖДНЗ №33

Освітня програма
Житомирського дошкільного навчального закладу № 33
на 2020/2021 навчальний рік

Програма розроблена відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та Концепції Нової української школи.
Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі у 2019/2020 навчальному році буде організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів Міністерства освіти і науки: «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 16.03.2012 №1/9 198), «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 28.05.2012 №1/9-413), «Про розроблення програм для дошкільної освіти» (від 28.02.2013 №1/9-152), «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів» (18.09.2014 №1/9-473), «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-454), «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-456), «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» (від 25.07.2016 №1/9-396), «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» (від 11.10.2017 №1/9-546), «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» (від 19.04.2018 №1/9 249), «Щодо організації діяльності закладів освіти у 2020/2021 навчальному році» (від 30.07.2020 № 1/9-411), «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році» (від 22.07.2020 № 1/9-394), «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» ( від12.10.2015 №1/9-487), Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти» (від 26.06.2019 № 1/9-409), «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (від 14.02.2019 №1/11-1491), власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.
Житомирський дошкільний навчальний заклад № 33 здійснює освітній процес у 2020/2021 навчальному році за такими пріоритетними напрямками:
– гуманітарним;
– художньо-естетичним.

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.
У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний навчальний тиждень. Заклад працює
з 7.30 до 18.00. Режим роботи чергової групи – 7.00 – 19-00год.
Враховуючи підсумки освітньої діяльності за минулий навчальний рік педагогічний колектив закладу дошкільної освіти продовжує спрямовувати свою діяльність у наступному році на вирішення наступних завдань:

1. Забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти. Формування критичного мислення у дошкільників в процесі пізнання та дослідження з метою створення фундаменту успішності дитини в умовах Нової української школи.

2. Активне запровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у роботі з дітьми з метою підвищення рівня освіченості, розвиненості й вихованості дітей в межах Базового компонента дошкільної освіти.

3. Активізувати роботу по формуванню математичної компетенції дітей дошкільного віку через використання нетрадиційних та інноваційних підходів, інтерактивних форм і методів роботи з дошкільниками.

У дошкільному навчальному закладі № 33 функціонує 6 груп:
1 перша молодша група (від 2 до 3 років),
1 друга молодша група (від 3 до 4 років),
1 середня група (від 4 до 5 років),
1 старша група (від 5 до 6(7) років),
1 спеціальна група для дітей з порушенням мовлення (від 3 до 6(7) років)
1 спеціальна група для дітей з порушенням слуху. (від 2 до 6(7) років)
Заклад реалізує різні форми охоплення дошкільною освітою дітей мікрорайону: групи повного дня, короткотривалого перебування.
У освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.
Зміст інваріантної складової забезпечується через чинну Програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» Білан О.І., Максименко О.Л., Возна Л.М. та ін..
Мета освітньої програми – реалізація комплексу розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6(7) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі.
Завдання програми – сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу
Структура програми – визначення освітніх ліній відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, визначення загального обсягу навантаження на кожний вік дитини: ранній вік (третій рік життя), молодший вік (четвертий рік життя), середній вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя). Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності.
Види діяльності
Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу. Види діяльності плануються за освітніми лініями: «Ознайомлення із соціумом», «Ознайомлення з природним довкіллям», «Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо), «Сенсорний розвиток», «Логіко-математичний розвиток», «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування», «Здоров’я та фізичний розвиток». Реалізація програми передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців.
Освітня та корекційно-розвиткова робота в спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення здійснюється згідно з вимогами програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» Білан О.І., Возна Л.М. та ін.; навчально-методичного посібника «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» Трохименко Л.І.; навчально-методичного посібника для дітей з порушеннями мовлення «Комунікативного компоненту мовленнєвої діяльності у дітей: методика форсування» Брушневська І.М., Рібцун Ю.В.; навчально-методичного посібника «Логопедичного практикуму: подолання фонетико-фонематичного недорозвитку мовлення у дошкільників» Рібцун Ю.В.
Освітня робота в спеціальній групі для дітей з порушенням слуху здійснюється згідно з вимогами програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» Білан О.І., Возна Л.М.; програми розвитку дітей дошкільного віку зі зниженим слухом від 3 до 7 років «Стежки у світ» Жук В.В., Литовченко С.В. та ін.

Заклад працює за БАЗОВИМ КОМПОНЕНТОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.
Базовий компонент дошкільної освіти затверджено наказом МОНМСУ № 615 від 22.05.2012 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)»
Форми організації освітнього процесу
Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій ― провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та інших) і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. Організоване навчання проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя. Протягом дня рівномірно розподіляються всі види активності за основними лініями розвитку залежно від бажань та інтересу дітей.
Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить:
– у першій молодшій групі – не більше 10 хвилин;
– у другій молодшій групі – не більше 15 хвилин;
– у середній групі –20 хвилин;
– у старшій групі –25 хвилин.
Тривалість перерв між заняттями – не менше 10 хвилин.
Організація проведення освітнього процесу у спеціальній групі (для дітей з порушенням мовлення та дітей з порушенням слуху) має свою специфіку.
Вчителем-логопедом (вчителем-дефектологом) і вихователями у спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення та спеціальній групі для дітей з порушенням слуху проводяться ігри-заняття з формування мовленнєвої діяльності, слухового сприйняття, які мають єдину корекційно-розвивальну спрямованість.
Вчитель-логопед,(вчитель-дефектолог) проводить:
фронтальні ігри-заняття – з усіма дошкільниками групи упродовж 20 – 25 хв.;
підгрупові ігри-заняття – з 4-6 особами (залежно від висновку ІРЦ та наповнюваності групи) упродовж 20-25 хв.;
індивідуальні ігри-заняття – з однією дитиною 10-15 хв.
Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу.
У освітньому процесі використовуються такі форми організації діяльності дітей: інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові, групові заняття, а також міні-заняття упродовж дня,
гуртки за інтересами:
– у спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення:
з художньо-естетичного розвитку (образотворче мистецтво «Умілі рученята») – 2 заняття на тиждень,
– у спеціальній групі для дітей з порушенням слуху:
з художньо-естетичного розвитку (образотворче мистецтво «Умілі рученята») – 2 заняття на тиждень.
– у середній та старшій групах: танцювальний гурток «Перлинки»;
– у старшій групі: гурток «Початкового технічного моделювання».
Робота в гуртках за інтересами дітей ДНЗ, є самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу. Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість. За бажанням батьків у закладі організовується додаткова платна послуга вивчення англійської мови. Заняття в гуртку переважно планується в другій половині дня. Тривалість гурткової роботи – 20-25 хв. залежно від віку дітей. День проведення гурткової роботи визначено у розкладі занять кожної вікової групи.
Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2020/2021 навчальному році розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України
Зміст освітньої програми передбачає:
формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;
виховання елементів природо доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;
розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.
Реалізацію змісту освітньої програми здійснює команда педагогів: вихователі, інструктор з фізичної культури, вчитель-логопед, вчитель-дефектолог, керівники музичні, соціальний педагог, практичний психолог та медична сестра.
У закладі впроваджується інноваційна освітня діяльність:
– технологія пізнання логіки і математики в дошкільному віці «Палички Кюізенера»;
– методика «Логічні блоки Д’єнеша»;
– технологія «Складання описових розповідей за схемами – моделями»;
– коректурні таблиці Н. Гавриш;
– круги Луллія;
– розвивальні ігри Воскобовича;
– методи ейдетики;
– метод інтелект – карт як засіб активізації інтелектуально – мовленнєвої діяльності дошкільників.
– Мнемотехнологія (мнемотаблиці);
– використання Лепбуків;
– метод проєктів як одна із форм організації освітньої діяльності з дітьми дошкільного віку;
– метод символічної синектики (символи);
– застосування елементів теорії Карла Орфа;
– використання здоров’язберігаючих технологій з фізичного виховання (дихальна та звукова гімнастика, пальчикова гімнастика психогімнастика: вправи, ігри, етюди, пантоміми)
– вивчаються досвіди роботи вихователів.

Галерея зображень